در جوانب اسرائیل و لبنان، گذرنامه خود را آماده کنید، اینجا نقطه کمیابی است که گاهی ممکن است زیرسوال برود و گاهی هم فقط یک موجود غیرعادی در دوردست دیده می‌شود - اما معمولاً برای سرگرمی شما از مرز عبور کند!